Referat af Brugerrådsmøde den 1. november 2016

Deltagere: May Rømsgaard fra Grundejerforeningen Petunia, Inge Hansen "borger", Jytte Markussen, Bente Mark og Dorthe Bertelsen for dagplejerne, Henrik Winther fra Daycare og KFUM-Spejderne, John Pedersen fra SIK, Dan Pedersen fra Røde Stjerne og Lotte, Jan, Peter, Kaj og Søren (Ref.) fra bestyrelsen for Resen Multipark.

Velkomst v/Jan

Jan fortalte bl.a., at Multihuset er ejet af Skive Kommune.

Brugervejledning for Multihuset

Brugervejledningen er blevet tilrettet og lægges op på info-skærmen i Multihuset.

Der lægges op til at den enkelte bruger udviser ansvarlighed. Det sættes skilte op ved trampolinen som fortæller at brug af trampolin er på eget ansvar. Jan undersøger det juridiske i forhold til ansvar hvis nogen kommer til skade. Trampolinen åbnes dog kun efter aftale og der er en person tilstede som er instrueret i brugen.

Formål med brugerråd og organisation v/Lotte

Lotte uddelte oplæg (bilag) og gennemgik det. Det blev understreget, at brugerrådet skal understøtte en god brug af huset, og at repræsentanterne for de forskellige brugergrupper skal viderebringe info fra og til brugerrådet. Alle brugergrupper er forpligtiget til have en repræsentant i brugerrådet.

På et spørgsmål om, hvordan der kan skaffes økonomi til nyanskaffelser til huset, fortalte bestyrelsen, at der ikke er afsat penge hertil, men at midlerne må skaffes i hvert enkelt tilfælde fx ved sponsorbidrag.

Henrik talte for, at der skabes et fællesskab mellem de mange brugergrupper, et fællesskab med aktiviteter. Det må gerne blive, som var det én forening, der blot har forskellige "idrætsgrene."

Kaj fortalte, at gymnastikforeningen allerede har brugt huset meget og synes, det er fantastisk. Gymnastikforeningen vil gerne være med til at skabe et godt miljø. Andre må låne deres udstyr, hvis der er nogen der vil tage ansvar for det.

Retningslinjer for brug af huset v/Peter

Peter fortalte, at vi gerne vil gøre retningslinjerne så enkle og positive som muligt, og henviste til de foreløbige retningslinjer, der er hængt op ved indgangen til huset. De bygger på sund fornuft og forventning om, at brugerne tager ansvar.

Booking v/Søren

Søren gennemgik uddelt oplæg (Bilag) og startede med at understrege, at Daycare og dagplejerne kan aftale brug af huset mellem 8 og 16 med skolen.

Det blev drøftet, at det ikke er nemt at åbne for booking til børnefødselsdage. Der skal undersøges, hvordan reglerne er andre steder. May nævnte, at man kan holde fødselsdage i scaterhallen i Vinde.

Jan nævnte, at motorikbanen måske også skal kunne bookes alene.

På et spørgsmål, om en stikvej i fx grundejerforeningen Petunias område kan booke rum til en fest, blev det konkluderet, at det ikke er muligt, men at de godt kan bruge huset til aktiviteter forud for den egentlige fest. Det vil sikkert kræve, at nogle af arrangørerne har individuelt medlemskab, fordi grundejerforeningen næppe vil tage ansvar for stikvejens arrangement.

Der var enighed om, at medlemskab af foreningen Resen Multipark skal give nogle rettigheder. Ellers ville det ikke give mening at melde sig ind.

Henrik foreslog, der laves regler for, hvad medlemskab giver ret til - herunder hvor mange ikke medlemmer man må invitere med. Det kan blive svært at kontrollere, om nogen overtræder reglerne. Det vil bl.a. derfor være hensigtsmæssigt at satse på at få mange medlemmer ved at forholdsvist lavt kontingent. Flere mente, at 200 kr for en husstand er for meget. Det blev foreslået, at der laves åbent hus for potentielle medlemmer, så man kan se, hvad man kan få ud af et medlemskab. Det blev foreslået, at medlemmer opfordres til at melde sig frivilligt til at være værter til kommende åbent hus arrangementer for medlemmer. Ved åbent hus kunne der fx spilles skak i loungen. May foreslår, frivillige måske kunne tilbyde aktiviteter som fx sanglege. Det burde være muligt at finde fx 20, der vil være frivillige værter. Foreninger kunne måske også være værter og måske lave aktiviteter for at lave PR.

Adgangskontrol v/ Peter

Hovedprincip: Faste brugere får en brik til at åbne med. Lejlighedsvise brugere får en kode, der gælder for en dag. Der arbejdes videre med detaljerne også i forhold til, hvad der er teknisk muligt.

Brik giver en bruger adgang i de perioder, der er booket, og døre forbliver efter åbning med brik åbne i den periode. Det ville være smart, hvis døren manuelt kunne lukkes igen, hvis man går før tiden.

Bestyrelsen arbejder videre med adgangskontrol. Brugerrådet kan kommentere løsningerne på kommende møder.

Man kan altid komme ud, selvom dørene er låst, men ikke via dør til gangen ved hallen.

Infosystem v/ Søren

Oplæg (Bilag) blev uddelt og gennemgået og udløste positive kommentarer.

Der skal måske være en skærm i begge ender af huset, eller en skærm, der kan ses udefra ligesom på skolen.

Det blev foreslået, at skærmvisningen også skal kunne ses på hjemmesiden.

Depotfaciliteter til indendørs aktiviteter v/Peter

Gymnastikforeningens og Gators depoter bliv vist frem til inspiration. Spejderne, Gators, Skive Gymnastik Forening, SIK, Daycare, Dagplejere har individuelle depoter. Det ottende depotrum er fælles. Her findes bl.a. projektor til fælles afbenyttelse.

Kommende aktiviteter v/Jan

Jan fortalte, at bestyrelsen i starten af nye år vil uddele en folder, der fortæller om brug af huset og om planerne for etape 3 i Multiparken - og om indsamling hertil.

Det blev foreslået at de første åbent hus arrangementer bliver omtalt i folderen.

Der er også planer om i foråret at lave et sponsorarrangement lig sponsorløb eller -spinning. Det kunne være de forskellige brugergruppers aktiviteter, der indgik. May foreslår, at man i stedet laver åbent hus med aktiviteter, hvor det koster et minimum beløb at komme ind. Det kunne evt. kombineres med sponsorarrangement.

Bordet rundt, ideer, behov, fælles aktiviteter. Næste møde v/Lotte

De fire dagplejergrupper vil gerne hver bruge et rum i huset en formiddag i ugen og salen en formiddag i måneden. Dagen i salen kunne måske være fælles for flere grupper. De vil endvidere gerne holde heldagslegestue en dag i måneden. De laver et fælles oplæg med deres ønsker og afleverer det til skolen. Inge foreslår, der laves dage, hvor folk, der ikke kommer i huset i andre sammenhænge, kan mødes i huset. Gymnastikforeningen kunne måske lave en åbent hus eftermiddag en gang inden jul.

Henrik foreslår det gøres synligt, hvornår der er plads til læseklub og andre nye aktiviteter.

Kaj mener, det er vigtigt, at rummene er varmet op, så man ved brug ikke først skal til varme et rum op.

Det skal sikres, det er tydeligt for alle, at springgrav og trampoliner kun må bruges, når der er en ansvarlig instruktør.

Lotte viderebragte en ide fra en borger om op mod jul at lave "hvad er der bag dagens låge."

Næste møde tirsdag d. 24.01. kl. 19.

Til drøftelse: Mulighed for at hænge dekoration op.

Uddeling af nøgler v/Peter

Der blev uddelt nøgler til repræsentanter for flere brugergrupper.