Referat af Brugerrådsmøde den 15. januar 2019

Deltagere: Anne Marie, dagplejerne, Dorthe, Grundejerforeningen Petuniavej, John, Skive IK, samt Peter, Kaj, Thomas og Søren Resen Multipark.

Booking

Peter fortalte, at der stadig arbejdes på at få booking og låsesystem til at fungere sammen, så man kan få tildelt en adgangskode, når man booker.

Peter fortalte, at bestyrelsen er ved at indføre nogle begrænsninger i individuelle medlemmers muligheder for at booke lokaler i Multihuset: Der kan max. bookes 3 mdr. frem. Et medlem kan kun have én booking ad gangen. En booking kan max. strækkes sig over 4 timer. Begrænsningerne skal sikre at flest muligt får mulighed for at bruge huset.

Flere talte for, at medlemskontingentet sættes op, eller, at der opkræves et (rengørings)gebyr for brug af multihuset.

John fortalte, at fodboldholdene har oplevet, at de ikke var blevet orienteret om et større arrangement, som blokerede for deres brug af hallen.

Der må ikke holdes private fester i huset – da det er en kommunal bygning. Reglerne er annonceret på facebook og på foreningens hjemmeside. Peter har derudover lagt orientering om reglerne kombineret med skolens ordensregler på skolens intra. Udover de nævnte eksempler på aktiviteter og arrangementer, der kan afholdes i huset, kan der også holdes generalforsamlinger fx i grundejerforeninger.

Nyt navn

Lokalet, som vi har kaldt Klubben, er i forbindelse med booking flere gange blevet forvekslet med ungdomsklubben. Det store rum overfor Multisalen har derfor fået nyt navn: Mødesalen. Det overvejes også at give Kontoret nyt navn. Anne Marie foreslog Hjørnet.

Møblering

Søren gennemgik bestyrelsens forslag til fast møblering. Der bliver sat fotos/tegninger op i de enkelte rum, der viser denne møblering. Ideen er, at man efter brug og evt. ommøblering efterlader rummene med den viste møbelopstilling. Det skal sikre at huset virker ordentligt og imødekommende. Stole skal af hensyn til rengøring samles i stakke. Det blev foreslået, at der skaffes vogne til at stille stolene på. Kaj prøver at finde en løsning.

Skilte

Søren fortalte, at foreningerne i Resen Multipark har fået brev om mulighed for at få et skilt med navn opsat på transformatortårnet. Der blev fremsat forslag om, at der ud mod vejen sættes navn på Multihuset.

Klude og Viskestykker

Der er klude og viskestykker til rådighed i køkkenet i loungen. Ungdomsklubben har i deres sæson sørget for, de bliver vasket. Der opsættes en kurv til de beskidte klude og viskestykker. Håbet er, at forskellige brugere på skift vil tage en håndfuld med hjem og vaske.

Arbejdseftermiddag

Lørdag d. 2. februar kl. 13 – 16 er der arbejdseftermiddag i Multihuset, hvor en del småting skal ordnes.

Det blev nævnt, at det er upraktisk, at døren mellem indgang og loungen kan låses med vrider mod loungen. Peter sørger for, at låsemulighed blokeres.

Fundraising til fase 3

Thomas indledte sin orientering om indsamlingen med at fortælle om planerne for fase 3. De udvendige dele af parken skal færdiggøres med bl.a. ankomsttorv, P plads, multiplads og udedepoter, 1000 m løbebane og forhindringsbane samt dyreskoven. Fasen forventes gennemført i flere etaper med Ankomsttorvet som den første. Ankomsttorvet vil fjerne parkeringsmuligheden ved indgangen til Multihuset; men indkørsel og parkering foran Multihuset skaber også, især i skoletiden, trafikfarlige situationer, som skolen indtil videre vil imødegå ved at opsætte en (oplukkelig) bom i indkørslen.

Der er pt. ca. 700.000 kr til rådighed i 2019: Der står ca. 150.000 på foreningens konto primært indkommet fra firmaer og medlemmer. Husstandsindsamling gav desværre kun et begrænset beløb. Der er tilsagn om 250.000 fra bydelspuljen og 200.000 fra Lokale- og Anlægsfonden samt løfte om 10% af anlægsudgifterne fra Sparvest Fonden.

Derudover har Skive Kommune afsat 500.000 i 2020 og 2 mill. I 2021.

Men der er stykke vej endnu til de ca. 6 mill., som fase 3 er budgetteret til.

Foreningen har ca. 150 individuelle medlemmer. Der er enighed om, det ikke er mange taget i betragtning, at der er ca. 1500 husstande i området. Der fremkom forslag om at lave slide på infoskærmen med opfordring til at indmelde sig i foreningen/give bidrag/skaffe sponsorer. Sliden kan suppleres med et skilt ved indgangen ved hallen, hvor de fleste brugere går ind. Der kan også agiteres på facebook og lave en folder til uddeling på dage, hvor der er mange i huset.

Arrangementer i foråret

Der er en tendens til, at det er ”de sædvanlige 50,” der deltager i arrangementerne i Multihuset. John har i et par omgange oplevet, at der ikke kunne skaffes tilstrækkeligt antal deltagere til gadefodbold. Men der er enighed om, det er vigtigt, at der arrangeres aktiviteter i parken.

May arrangerer kyndelmisse-fællessang mandag d. 4. februar. Det vil være en god idé at lave Banko. Hjerte/lungeredning kan nok tiltrække nogen. Der kan vises film og fodboldkampe på storskærm. Regler herfor bør undersøges. Vin- eller ølsmagning er en anden mulighed. En mødedeltager påtog sig at undersøge den mulighed. Secondhand marked og fællesspisning blev også nævnt som ideer. Fællesspisning, som måske skal rettes mod familier, kan evt. arrangeres i forbindelse med et andet arrangement. Nogle arrangementer skal nok gentages et par gange, for at slå an.

Næste møde

Brugerrådsmød 30.04. kl. 19.

Generalforsamling 21.03. kl. 19.

Ref. Søren