Referat af Brugerrådsmøde den 30. april 2019

Deltagere: Dorthe, Grundejerforeningen Petuniavej, Jesper Raabjerg KFUM-Spejderne samt Lotte, Jan, Kaj, Thomas og Søren Resen Multipark. Afbud fra John, Skive IK, Daycare Nord og Inge Hansen samt Peter. Dagplejerne var forhindret af kursus.

Aktivitetsudvalg

Jan fortalte, at der arbejdes på at nedsætte et aktivitetsudvalg. Et medlem har vil gerne indgå i et udvalg og kender et par stykker, der muligvis også vil være med. Hvis der er flere medlemmer, der ha lyst at være med, bedes man rette henvendelse til Jan. Bestyrelsen regner med, at udvalget skal have en fast kontaktperson i bestyrelsen.

Booking- og låsesystem

Jan orienterede om, at der stadig arbejdes på at få de to systemer til at arbejde sammen.

Sponsorfest

Thomas orienterede om sommerfesten for bronze, sølv og guldsponsorerne d. 14. juni. Der er inviteret ca. 15 virksomheder.

Fase 3

Lotte fortalte, at der er indsamlede midler og tilsagn svarende til ca. halvdelen af de ca. 6.8 mil., som fase 3 er budgetteret til. Fasen tænkes opdelt i flere etaper med ankomsttorv og multiplads som noget af det første. Det blev drøftet, at det er vigtigt, at der snarest bliver etableret bedre parkeringsforhold.

Arbejdsdag

Der er behov for vedligeholdelse og oprydning: Behandling af træ på Multibanen, bortfjernelse af fliser og flisestumper, der flyder i parken, generel opsamling af affald, renskæring af beskadigede træer og buske, genetablering af huller i krolfbanen samt etablering af system, så det er lettere at holde orden i køkken og skabe på toilettet. Bestyrelsen foreslog, det klares på en arbejdsdag eller -aften. Der fremkom forslag om at involvere børn og unge i arbejdet – for at vænne dem til at tage ansvar. Thomas vil spørge klasselærer i indskolingen, om skolen kan være behjælpelig med at arrangere det. Forældrerådene kan evt. også involveres, og der kan evt. laves fællesspisning som afslutning på arbejdet. Bestyrelsen følger op på det på bestyrelsesmødet d. 14. maj, så arbejdet kan blive udført inden sommerferien.

Jan opfordrede til, at man griber ind og tager initiativ til at reparation/oprydning, hvis man oplever, nogen misbruger parken.

Hjemmeside

Lotte fortalte, at bestyrelsen og den frivillige webmaster Peter Katholm er i gang med at revidere hjemme siden og efterlyste ideer til revisionen. Thomas foreslog, at der kan åbnes mulighed for at foreningerne får et link til deres egne hjemmeside.

Der skal bl.a. gøres opmærksom på, at man kan bruge grill og kummefryser i depotrum bag toilettet. Nøgler hertil hænger i det lille fælles depotrum.

Der gøres også opmærksom på, at der er kaffebønner til fri afbenyttelse i køkkenet.

Der spørges efter ekstra glas og service.

Skiltning

Søren indkalder logoer fra de foreninger, der har vist interesse for et skilt på tranformatortårnet, og bestiller skiltene.

Aktiviteter

20. maj hjerte-lungeredning, 23. juni åben spejderaktivitet om eftermiddagen. Også dette arrangement sættes på facebook og hjemmeside.

Evt.

Der er mange bookinger i Multihuset. Brugerne passer stort set godt på huset.

Kontingentet er fra i år forhøjet til 200,00 pr. husstand.

Der foreslås ophængt en ”indsamlingsbøsse” med mobil pay nummer med opfordring til, at give et frivilligt bidrag til huset: ”Har du haft en god oplevelse, så giv et bidrag til huset….”

Jan opfordrer til, at man tjekker, at de to døre mod vejen i Loungen er låst. Specielt den længst mod nord efterlades ofte uaflåset.

Næste møde

Tirsdag 10. september kl. 19. Bestyrelsen håber, at aktivitetsudvalget inden da er nedsat og kan fremlægge ideer til aktiviteter.

Ref. Søren