Vedtægter for

 

Foreningen

Resen Multipark

 

 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD

  1. Foreningens navn er Resen Multipark.
  2. Foreningen har hjemsted ved Resen Skole i Skive Kommune.
  3. Foreningen er stiftet den 26. september 2006.
 2. FORMÅL
  1. Foreningens formål er at styrke et aktivt fritidsliv for børn og voksne i Skive Kommune.
  2. Målet er at etablere Resen Multipark som et møde- og aktivitetssted for:
 • Kommunens aktive sports- og fritidsforeninger
 • De omkringliggende institutioner
 • Kommunens borgere i alle aldre
 • Turister og andre besøgende
  1. Foreningen er upolitisk
 1. MEDLEMMER
  1. Som medlem kan optages såvel foreninger, institutioner og enkeltpersoner, som tilslutter sig foreningens formål.
  2. Registrerede foreninger og institutioner kan optages som A-medlem, mens enkeltpersoner, virksomheder m.m. kan optages som B-medlem.
  3. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
  4. Et ekskluderet medlem kan ikke kræve eventuelt indbetalt kontingent refunderet.
  5. Udmeldelse sker automatisk ved manglende kontingentbetaling opgjort på datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling.
 2. GENERALFORSAMLINGEN
  1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.
  3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen beretning og godkendelse heraf
 3. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
  1. Udpegning af ét bestyrelsesmedlem valgt af B-medlemmer
  2. Udpegning af øvrige bestyrelse valgt af A-medlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
  1. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal dog med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.
  2. Et medlem kan kun være repræsenteret ved én stemmeberettiget repræsentant.
  3. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde
  4. Kun myndige personer kan udøve stemmeret og vælges til bestyrelsen.
 1. FORENINGENS BESTYRELSE
  1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
  2. Bestyrelsen består af op til 8 (6) medlemmer.
  3. B-medlemmer har ret til udpegning af ét bestyrelsesmedlem, mens A-medlemmerne udpeger den resterende bestyrelse. Såfremt B-medlemmerne afstår fra at bruge deres ret til udpegning af et bestyrelsesmedlem, tilfalder retten A-medlemmerne. Der kan ikke være sammenfald mellem et bestyrelsesmedlem udpeget af B-medlemmer og et bestyrelsesmedlem udpeget af A-medlemmer.
  4. Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Genvalg er muligt.
  5. Valg til bestyrelsen sker som direkte valg, således at de kandidater, der på generalforsamlingen opnår flest stemmer, indtræder i bestyrelsen.
  6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Kassereren kan undtagelsesvis udpeges uden for bestyrelsen. I så fald vil kassereren ikke have stemmeret i bestyrelsen.
  7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  8. Alle bestyrelseshverv i foreningens tjeneste er ulønnede.
  9. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper m.m.
 2. TEGNINGSREGLER
  1. Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
  2. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
  3. Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren underskrive alene på vegne af bestyrelsen.
 3. ØKONOMISKE KRAV MOD FORENINGEN
  1. Økonomiske krav mod foreningen Resen Multipark kan kun søges fyldestgjort i foreningens egen formue.
  2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 4. ÆNDRING AF FORENINGENS VEDTÆGTER
  1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
  1. Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er begæret ønske om det.
 6. REGNSKAB OG ØKONOMI
  1. Bestyrelsen fører et bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser foreningens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde, jf. dog § 5.6.
  2. Regnskabsåret følger kalenderåret.
  3. Det revidere regnskab skal være godkendt senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.
  4. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
  5. Revisoren kan være et almindeligt medlem af foreningen. Vedkommende må ikke sidde i bestyrelsen eller være samboende/i familie med et bestyrelsesmedlem. Hvis foreningens aktiver overstiger 1.000.000 kr. skal der på førstkommende ordinære generalforsamling udpeges en autoriseret revisor som revisor for foreningen.
 7. OPLØSNING AF FORENINGEN
  1. Beslutning om opløsning kan træffes på en generalforsamling.
  2. Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
  3. Evt. overskydende midler efter opløsning af foreningen skal fordeles til andre foreninger, der er hjemmehørende i Skive Kommune og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Ændret på foreningens generalforsamling den 28. marts 2022.

Vi takker vore sponsorer

Resen Multipark

Furvej 9, 7800 Skive